แนวทางการจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัย

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างรวดเร็วและขยายตัวเป็นวงกว้างไปยังหลายประเทศทั่วโลก เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพหลักในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา จึงเสนอแนวทางการดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนการประชุมวิชาการ เป็นแบบการใช้ระบบออนไลน์ในการดำเนินการประชุมแทน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

การส่งบทความฉบับพร้อมตีพิมพ์ (Camera-ready Paper)

ดูรายละเอียดที่หน้า ส่งบทความ

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ดูรายละเอียดที่หน้า ลงทะเบียน

การนำเสนอผลงาน

  1. การเตรียมการก่อนมีการนำเสนอผลงาน
    หลังจากที่ผู้นำเสนอผลงานได้จัดส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม และทำการลงทะเบียนเข้าร่วม การประชุมวิชาการแล้วนั้น คณะกรรมการในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 จะดำเนินการจัดตั้งกลุ่มการนำเสนอผลงาน ผ่านโปรแกรม Zoom โดยคณะกรรมการจะจัดส่ง Zoom meeting ID ไปยังอีเมล์ของท่าน ภายในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และขอให้ผู้นำเสนอบทความเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอบทความ ก่อนมีการนำเสนอบทความ 5 นาที

  2. การนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถาม
    ผู้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 ให้นำเสนอผลงานในระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ และหากกรรมการมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ จะขอให้ผู้นำเสนอผลงานตอบข้อซักถามภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาทีต่อท่าน ผ่านการใช้โปรแกรม Zoom ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2563

 

หมายเหตุ

ขอให้เจ้าของบทความโปรดตรวจสอบกำหนดการสำคัญ ดังนี้

  1. วันสุดท้ายในการส่งบทความฉบับแก้ไข (Revised paper): 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

  2. วันสุดท้ายในการส่งบทความฉบับพร้อมตีพิมพ์ (Camera-Ready Paper): 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

  3. วันสุดท้ายในการลงทะเบียน: 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

  4. วันนำเสนอผลงาน: 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2563

หากผู้นำเสนอบทความไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดข้างต้น คณะกรรมการการดำเนินงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 จะถือว่าผู้นำเสนอบทความไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการ โดยจะขอยกเลิกการตีพิมพ์เผยแพร่บทความฉบับดังกล่าวต่อไป

ติดต่อ

061-365-4915

นางสาวพิชญ์ธีรา พวงมณี

หน่วยงานหลัก

สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี 

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520