การส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา

 1. เข้าสู่ ระบบจัดการบทความ

  • ถ้าท่านยังไม่มี Account กับระบบนี้ กรุณาสร้าง Account ใหม่

 2. ที่หน้าหลัก กดปุ่ม "Create new submission"

 3. พิมพ์ชื่อหัวข้อเป็นภาษาไทยและบทคัดย่อเป็นภาษาไทย (สำหรับบทความภาษาไทย) ในพื้นที่ของ Title และ Abstract​​

 4. เลือกสาขาวิชา

 5. ส่งบทความในรูปแบบ PDF ด้วย File Upload โดยใช้รูปแบบตามไฟล์ตัวอย่าง

  • บทความที่ส่งในขั้นตอนนี้จะไม่มีชื่อผู้เขียนบทความ 

 6. ตรวจสอบคำถามให้ครบทุกข้อก่อนกดปุ่ม Submit

 7. ท่านสามารถแก้ไข File ที่ Upload ไปแล้วได้ โดยการเลือกที่ Manage Submissions

ติดต่อ

061-365-4915

นางสาวพิชญ์ธีรา พวงมณี

หน่วยงานหลัก

สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี 

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520