ขอบพระคุณสำหรับการลงทะเบียน

ผู้จัดงานจะส่งอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียน

ให้อีกครั้งเมื่อตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

ติดต่อ

061-365-4915

นางสาวพิชญ์ธีรา พวงมณี

หน่วยงานหลัก

สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี 

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520