การลงทะเบียน

1

โอนค่าลงทะเบียนจำนวน 1000 บาท มาที่

  • ธนาคาร กรุงไทยจำกัด สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

  • ชื่อบัญชี ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50

  • เลขที่บัญชี 693-0-31453-6

2

กรอกข้อมูลใบแบบฟอร์ม

หมายเหตุ

  • ผู้ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำเสนอผลงาน

  • กรุณาลงทะเบียนภายใน 22 พฤษภาคม 2563

  • ผู้จัดงานจะส่งอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนให้เมื่อตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

ติดต่อ

061-365-4915

นางสาวพิชญ์ธีรา พวงมณี

หน่วยงานหลัก

สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี 

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520