การส่งบทความฉบับพร้อมตีพิมพ์

(Camera-Ready Paper)

 1. เข้าสู่ ระบบจัดการบทความ

 2. ตรวจสอบสถานะของบทความ​​

  • Accept: ให้ดำเนินการในข้อ 3.​

  • Revision: ให้ทำการแก้ไขและส่งบทความแก้ไขในระบบจัดการบทความภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 หลังจากที่บทความของท่านได้รับสถานะเป็น Accept แล้วให้ดำเนินการในข้อ 3.

  • Reject: บทความของท่านถูกปฏิเสธ

 3. ส่งบทความฉบับพร้อมตีพิมพ์ (Camera-Ready Paper) ในระบบจัดการบทความ โดยเอกสารที่ต้องจัดส่งมีทั้งหมด 2 ไฟล์ เป็น PDF ดังนี้

  • บทความวิจัยที่มีชื่อผู้เขียนบทความ (กรุณาตรวจสอบรูปแบบการใส่ชื่อผู้เขียนจาก Camera-Ready Template

  • บทคัดย่อสำหรับทำหนังสือรวบรวมบทคัดย่อ (ตรวจสอบรูปแบบบทคัดย่อจาก Abstract Template

หมายเหตุ​

 • รูปแบบของบทความที่ใช้ในการพิจารณา (Review) กับรูปแบบบทความฉบับพร้อมตีพิมพ์ (Camera-Ready) นั้นเหมือนกันทุกประการยกเว้นการใส่ชื่อและสถาบันของผู้แต่ง 

 • ในกรณีที่บทความได้สถานะ Accept การแก้ไขบทความตามความเห็นของคณะกรรมการนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เขียน แต่อย่างไรก็ตามผู้จัดงานขอเชิญชวนให้ผู้เชียนปรับปรุงบทความตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อคุณภาพของบทความที่ดีขึ้น

 • สำหรับบทความที่ได้สถาณะ Revision กรุณาส่งบทความฉบับแก้ไข (Revised Paper) ภายใน 4 พฤษภาคม 2563

 • กรุณาส่งบทความฉบับพร้อมตีพิมพ์ (Camera-Ready Paper) ภายใน 6 พฤษภาคม 2563

 • ระบบจัดการบทความ

 • Camera-Ready Template

 • Camera-Ready Template

 • Abstract Template

ติดต่อ

061-365-4915

นางสาวพิชญ์ธีรา พวงมณี

หน่วยงานหลัก

สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี 

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520